Didaktus Gymnasium
Kvalitet

 

Didaktus Gymnasiums kvalitetsarbete har fyra kvalitetsbegrepp som utgångspunkt.

  1. Den funktionella kvaliteten handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål.
  2. Den instrumentella kvaliteten handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag (till exempel att eleverna får en likvärdig undervisning av god kvalitet och att eleverna får särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen).
  3. Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.
  4. Därtill använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet, viket handlar om hur det går för eleverna efter avslutad utbildning. Dessa resultat redovisas och kommenteras övergripande för Didaktus skolor i huvudmannens kvalitetsrapport.

Under läsåret genomför vi ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderades kontinuerligt under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan, undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och nationella provresultat. Efter skolavslutning i juni sammanställs skolans kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en arbetsplan tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Här kan du ta del av våra kvalitetsrapporter.

 

Två glada tjejer läser i böcker
Kille skriver på papper